Ceuli Leutik

Hariring muka jempling. Malaikat tingbelesat. “Hudang! Geus waktuna anjeun turun ka dunya!” Sorana atra mawa tanggara. Uing nyaring. Ngalayang ngawang-ngawang. Mapay cahaya nu mabra meulah jomantara. Blus nembus beuteung manusa. Jadi manusa. Uing ngadaging. Poé ka poé. Minggu ka minggu. Bulan ka bulan. Sora ka sora. Dunya kadangu unggal waktu. “Mah, Papah ka kantor heula” […]

Batu Jeung Seuneu

Réwuan kecap nu tingkurunyung tina kamus, areunteup minuhan tatangkalan. Tinggeleber luhureun saung. Tingkalayang mapay-mapay langit. Pakaléng-kaléng jadi ungkara. Silih tangkeup jadi sajak. Silih tungtun jadi carita. Ngagimbung jadi kawih. Jadi tembang-tembang katrésna. Dor! Dor! Ngaburiak. Tingbelesat. Laleungit tukangeun gunung. Aya lima urang paninggaran maranggul bedil. Jarangkung gedé. “Aya nu beunang teu? Kacida euweuh nu paéh […]

Oedipus Complex

“Wastana Dayang Sumbi…” Oedipus ngaharéwos ka raja Laius. Raja unggut-unggutan. Bring rombongan raja miang ngajugjug béja. Lambak birahi raja ngagolak. “Nyai, kadatangan kuring rék ngalamar anjeun…” raja wakca. Pinuh komara. Dayang Sumbi ngeluk. “Siah! Sumbi beubeureuh uing!” kapiréng sora lalaki. “Saha anjeun?!” raja nanya. “Sangkuriang!” si lalaki némbalan. Panonna hurung. Raja ambek. Curukna méré isarat […]

Nu Lumpat

Réang. Beuki loba. Ucing tingketeyep, uang-éong. Hayam tingkurunyung, nyirintil. Anjing tingtorojol, létahna ngelél–kabéh ningker kang Elan jiga nu lalapareun. “Gusti, aya naon ieu téh?” kang Elan ngadégdég. Ngeleper. Keueung. Boa-boa ucing siluman; boa-boa anjing kajajadén, pikirna. Lalaunan mundur tilu léngkah. Beretek wé lumpat satarikna. Tipaparétot. Di tukangeun, sora sasatoan beuki réang. Beuki deukuet. Nepi ka […]

Bitu

Hareupeun béngkélna, Japra ngahuleng. Meusmeus lieuk ka jalan. “Aingah tiiseun waé, euweuh nu ngeusi angin-angin acan. Jadol!” murang-maring. Tung tang tung tang. Peuntaseun jalan, dogdog ditabeuhan. Monyét jujumpalitan. Kandaraan nu ngaraliwat tingbelewer ngalungkeun duit. Dada Japra ngagedur. “Ari monyét babari meunang duit téh!” Japra aral. “Teu adil pangeran mah!” pokna bari nalapung ban urut. Ti […]